FORGOT YOUR DETAILS?

POLITYKA PRYWATNOŚCI
serwisu planetofart.pl

1. Informacje wstępne

 1. Barbara Lisowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Galeria sztuki Barbara Lisowska z siedzibą pod adresem: Potok nr 10, 28-225 Szydłów, NIP: 8661742004. (dalej: „Operator”) działając jako właściciel praw do serwisu internetowego stanowiącego sklep internetowy pod domeną internetową planetofart.pl (dalej: „Sklep”), dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Klientom - użytkownikom sklepu internetowego stanowiącego serwis internetowy w domenie www.planetofart.pl - ochrony ich prywatności.
 2. Operator zbiera tylko dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej: „dane osobowe„) niezbędne do prowadzenia działalności z wykorzystaniem Sklepu, w tym potwierdzania i realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej, dochodzenia roszczeń i obrony praw, rozpatrywania reklamacji oraz wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych danych osobowych przez Klienta.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Klienta oraz zakres zgody Użytkownika na przetwarzanie podanych przez niego danych Osobowych określone są w niniejszej Polityce prywatności. Klient przed rejestracją konta Użytkownika w systemie Sklepu oraz przed złożeniem zamówienia na towary oferowane w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, jak również może uzyskać pełną informację o zakresie ich przetwarzania przez Operatora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) jest każdorazowo Operator.
 2. Operator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
  a) Nazwisko i imię Klienta i osób kontaktujących się w jego imieniu oraz adresatów;
  b) Adres zamieszkania;
  c) Nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców)
  d) Numer telefonu Klienta i osób wymienionych w ppkt a) powyżej,
  e) Adres e-mail Klienta i osób wymienionych w ppkt a) powyżej,
  f) Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców, na potrzeby wystawienia faktury VAT).
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta. Operator informuje, że bez podania danych osobowych nie jest możliwe złożenie zamówienia w Sklepie ani też rejestracja konta Klienta.
 4. Operator zbiera i przetwarza dane osób które:
  a) dokonują zamówień towaru oferowanego przez Operatora;
  b) kontaktują się z Operatorem celem uzyskania informacji o ofercie sklepu i udostępniają przy tym swoje dane osobowe;
  c) zamówiły Newsletter Operatora
  d) dokonują rejestracji w sklepie (zakładają konto) w celu późniejszego dokonania zakupu. W przypadku wskazanym w pkt. b i c zbierane i przetwarzane są wyłącznie adresy e-mail chyba że inne dane zostały dodatkowo podane przez Klienta (np. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego). W przypadku wykorzystywania danych na potrzeby newslettera, informacje handlowe będą przesyłane Klientowi drogą elektroniczną tylko na podstawie jego wyraźnej zgody na otrzymywanie ich w takiej formie. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie od Operatora newstlettera drogą elektroniczną.
 5. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:
  a) zawierania i wykonania umowy sprzedaży zawartej w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, w tym również dostawy zakupionego towaru Klientowi;
  b) odpowiedzi na pytania kierowane przez Klientów (użytkowników serwisu internetowego) i inne osoby;
  c) przesyłania zamówionej korespondencji i informacji handlowych związanych z ofertą Sklepu,
  d) obsługi posprzedażowej, dochodzenia roszczeń i obrony praw, rozpatrywania reklamacji wnoszonych przez Klienta.
 6. Operator prowadzi analizę logów dostępowych i zbiera adresy IP użytkowników Sklepu w celach statystycznych i związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem serwisu. Operator informuje, że nie łączy adresów IP z danymi osobowymi użytkowników Sklepu. W oparciu o wyżej wskazane informacje mogą być tworzone zestawienia statystyczne (dotyczące oglądalności Sklepu), które Operator będzie ujawniał osobom trzecim, w tym współpracującym z Operatorem.
 7. Operator korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Klienta (Użytkownika), Profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookie.
 8. Zbierane przez Operatora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
  Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane bezpośrednio przez Użytkownika w ramach konta klienta albo poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu.
 9. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Operatora w niezbędnym zakresie:
  a) firmom kurierskim;
  b) operatorom systemów płatności elektronicznej;
  c) podmiotom realizującym na zlecenie Operatora usług marketingu bezpośredniego i personalizacji kontaktów z Klientem,

   

  • podmiotom świadczącym dla Operatora usługi prawne związane z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw Operatora;
  • podmiotom świadczącym dla Operatora usługi księgowe w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i cywilnego.
   Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na udostępnianie w/w podmiotom swoich Danych Osobowych.
 10. Operator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych Klienta celem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności lub z tytułu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu.
 11. Do Danych Osobowych Klienta dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Operatora. Osoba upoważniona dysponuje indywidualnym hasłem dostępu do danych osobowych. Hasło nie jest udostępniane innym osobom i pozostaje znane wyłącznie Operatorowi oraz osobie upoważnionej. Hasła podlegają okresowym zmianom na zasadach określonych przez Operatora. Listy haseł są przechowywane w miejscu, do którego dostęp posiada wyłącznie Operator.
 12. Operator informuje, że do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).
 13. Operator informuje, że Klient (Użytkownik) anonimowo może jedynie przeglądać asortyment produktów oferowanych do zakupu za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu dokonywać zakupów za pośrednictwem Sklepu. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszą Polityką prywatności albo zalogowanie się na konto klienta.
 14. Operator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)z zastosowaniem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Dane Osobowe Klientów (Użytkowników) są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. Operator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi prawnej lub księgowej oraz informatycznej Operatora oraz w zakresie koniecznym do dostarczenia Użytkownikowi zakupionych towarów, rozpatrywania i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw. Operator może również powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom realizującym usługi z zakresu marketingu bezpośredniego towarów i usług. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji o podmiotach, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych, jak również o celu i zakresie powierzenia przetwarzania Danych Osobowych
 16. Operator zapewnia Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji w zakresie wskazanym w pkt. 10 – 14, w szczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronie Sklepu aktualnego brzmienia Polityki prywatności i polityki cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 17. W razie wątpliwości wszelkie zwroty użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Galerii Internetowej - Galeria sztuki Barbara Lisowska z siedzibą pod adresem: Potok nr 10, 28-225 Szydłów opublikowanym w serwis internetowy w domenie www.planetofart.pl.

Polityka Cookies

3. Informacje wstępne

 1. "Cookies" („Ciasteczka”) są to pojedyncze, małe pliki, w szczególności tekstowe, wysyłane przez strony internetowe odwiedzane przez korzystającego, przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.) użytkownika. Dane zawarte w tych plikach mogą zostać odczytane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
 2. Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

4. Cel i zakres wykorzystania plików „cookie”

 1. Pliki "cookie" używane przez strony internetowe Sklepu umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych.
 2. Operator stosuje pliki cookie w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na stronie, i analizy oglądalności strony. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym kierować do użytkowników ofertę w zakresie najbardziej przez nich oczekiwanym.
 3. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, informacji e-mail czy telefonu.
 4. Pliki cookie w serwisie Operatora mogą być wykorzystywane w szczególności w celu:
  • mierzenia ruchu oraz analizy aktywności Użytkownika na stronach serwisu;
  • wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
  • zapamiętywania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji;
 5. Rodzaje plików cookie wykorzystywanych w serwisie Operatora
 6. W serwisie Operatora mogą być używane następujące rodzaje plików „cookie”:
  a. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  b. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 7. Sposoby rezygnacji Użytkownika z akceptowania plików cookie
 8. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookie są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Użytkownik może zastosować takie ustawienia przeglądarki, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookie w ogóle lub wybranych plików tego typu. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.
 9. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Operator może uzyskiwać do nich dostęp.
 10. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez Operatora.
 11. Obowiązywanie i zmiana polityki prywatności.
 12. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 roku.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Sklepu w zakładce „polityka prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformuje Użytkowników posiadających konto drogą indywidualnego zawiadomienia pocztą elektroniczną, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zapewniając możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku akceptacji zmian. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „polityka prywatności” na stronie głównej Sklepu.
TOP